ấm đất

Chén trà trong sương sớm

Chén trà trong sương sớm

“Trời rét như cắt. Không kể tiểu hàn, không kể cả đến đại hàn, buổi sớm mùa đông nào, cụ Ấm cũng dậy từ lúc còn tối đất…”