Ấm Tử Sa từ Huyền thoại đến Đời thực

Ấm Tử Sa từ Huyền thoại đến Đời thực

Ấm Tử Sa từ Huyền thoại đến Đời thực

” Nghệ thuật ấm tử sa là một trong tứ quốc bảo của Trung Quốc, vì vậy người sành trà không thể không có bộ ấm tử sa Nghi Hưng …”