hương vị trà việt

Hương Vị Trà Việt

Hương Vị Trà Việt

” Người Việt có thưởng trà kẻ dưới, dâng trà người trên, nhưng thường là đãi trà, theo lý trà Việt, đâu cũng là đãi trà … “