những chiếc ấm đất

Những chiếc ấm đất – Vang bóng một thời

Những chiếc ấm đất – Vang bóng một thời

” Thế rồi trong khi cụ Sáu tháo bã trà vào cái bát thải rộng miệng vẽ Liễu Mã, ông khách nâng cái ấm quần ẩm lên … “