Những phát hiện mới quanh chén trà ngày tết ở Nhật Bản