Quán nước chè Hà Nội – Những cụ Bà

Quán nước chè Hà Nội – Những cụ Bà

Quán nước chè Hà Nội – Những cụ Bà

” Những quán nước chè và những người bán mà tôi biết để làm nên cái đặc trưng chè Hả Nội, trước hết phải nhắc tới các cụ bà … “