Sản xuất Trà ở Tân Cương

Sản xuất Trà ở Tân Cương xưa và nay

Sản xuất Trà ở Tân Cương xưa và nay

” Các cụ nhà ta ngày xưa sao trà bằng chảo gang và đánh hương bằng chảo đồng,do làm bằng chảo nên sản lượng mỗi lần làm cũng không được nhiều … “