Tản mạn về Trà Tân Cương Thái Nguyên

Tản mạn về Trà Tân Cương Thái Nguyên

Tản mạn về Trà Tân Cương Thái Nguyên

” Chè búp loại này cánh săn nhỏ và cong như cái móc câu, có mầu “mốc” đặc trưng. Khi pha, thả búp chè vào ấm sành sứ … “