Tổng luận về các kiểu chén Trà

Tổng luận về các kiểu chén Trà

Tổng luận về các kiểu chén Trà

” Năm 1804 (Giáp Tý), ông sai làm bộ chén sứ, ba quân một tống để chung trên một đĩa bàn, quần thần chung lưng đấu cật, ngụ ý câu “ Quân (vua) cộng lạc, hề thần cộng lạc …”