Trà cổ thụ Khau Mút

Trà cổ thụ Khau Mút

Trà cổ thụ Khau Mút

” Một lần ông đem 30 gói chè Khau Mút ra thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đổi được một thỏi vàng cổ, đựng trong chiếc hòm sắt nhỏ … “