Trà Kinh

Trà Kinh – Phần 7 : Trà Ẩm

Trà Kinh – Phần 7 : Trà Ẩm

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 3 : Trà Cụ

Trà Kinh – Phần 3 : Trà Cụ

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 2 : Trà Nguyên

Trà Kinh – Phần 2 : Trà Nguyên

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh”  LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt ”

Trà Kinh – Phần 1 : Tác giả Lục Vũ

Trà Kinh – Phần 1 : Tác giả Lục Vũ

” Trà kinh là một tư liệu quý về TRÀ PHÁP do “Trà Thánh” LỤC VŨ biên soạn được TRẦN QUANG ĐỨC dịch ra Tiếng Việt “