Chén trà

Chén uống trà sứ CT004

Chén uống trà sứ CT004

Chén sứ thấu quang,hàng vẽ tay

DSC_0086

DSC_0087

DSC_0089

DSC_0091

Chén uống trà sứ CT003

Chén uống trà sứ CT003

Cốt sứ trong suốt ( Thấu quang ) hàng vẽ tay

DSC_0103

DSC_0106

DSC_0104

Chén uống trà CT002

Chén uống trà CT002

(Hết hàng)

Chén uống trà CT002

Cốt sứ trong suốt ( Thấu quang)

DSC_0111

DSC_0110

DSC_0108

Chén uống trà sứ CT001

Chén uống trà sứ CT001

DSC_0117

DSC_0121

DSC_0115